چهارشنبه 2 آبان 1397 - 14 صفر 1440 - 2018 اکتبر 24
کد خبر : 205776
تاریخ انتشار : 25 فروردین 1396 11:46
تعداد بازدید : 1056

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي :واگذاری امور خدمات ونظافت مجتمع بیمارستانی ۱۷شهریور ومدرس ساوه

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي :واگذاری امور خدمات ونظافت مجتمع بیمارستانی ۱۷شهریور ومدرس ساوه

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي : دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد بخشی از امور خدمات ونظافت مجتمع بیمارستانی ۱۷شهریور ومدرس ساوه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شركت ها و مؤسسات داراي صلاحيت واگذار نمايد . مهلت خرید اسناد: یکشنبه 27/01/96 لغایت دوشنبه 4/02/96 محل خرید اسناد: متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد مناقصه به ساوه ابتدای خیابان جمهوری –ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره امور پشتیبانی مراجعه نمایند و با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت و واریز مبلغ 300000ریال(سیصد هزار ریال) به حساب شماره 2177865269008نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را دریافت نمایند. مهلت ارسال پيشنهادات : تا پايان وقت اداري یکشنبه 17/02/1396تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني ساوه -ابتدای خیابان جمهوری - ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه - کد پستی: 3919676654(( شناسه ملی 14006664651وکداقتصادی 411416968884 )) ميزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 827357717ریال (هشتصد وبیست وهفت میلیون وسیصد وپنجاه وهفت هزارو هفتصد وهفده ریال )ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه ويا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 کدشعبه 87130(رمز واریز 37283)( شباir700120000000004960581940)بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه زمان و مكان گشايش پيشنهادات : دوشنبه 18/02/1396 رأس ساعت10صبح سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی : ساوه – ابتدای خیابان جمهوری براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن08648501000فکس 08642223488 اداره امورپشتیبانی 08648501178-08648501177 تماس و یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.irمراجعه فرمائيد .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد