دوشنبه 28 خرداد 1397 - 5 شوال 1439 - 2018 ژوئن 18
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202708
تاریخ انتشار : 29 بهمن 1395 20:35
تعداد مشاهدات : 208

تسهیلات ویژه استعداد درخشان

تسهیلات واحد استعداد درخشان

تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعداد درخشان

ماده3 ( تسهیلات آموزشی، پژوهشی :

-3-1 دانشجویان استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17در دو نیمسال تحصیلی و تایید استاد مشاور بطور همزمان در یكی از رشته هاي كارشناسی با MPH دانشگاه هاي كشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.

تبصره1: دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بایست واحد هاي درسی از هر دو رشته را به نحوي اخذ نماید كه در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند .

تبصره:2 دانشجویان مشمول این آیین نامه در دوره دكتراي حرفه اي می توانند از تسهیلات MD-Ph.D در حین تحصیل رشته اول استفاده نمایند. ارائه این تسهیلات بر اساس ضوابط مربوطه در شوراي عالی برنامه ریزي خواهد بود.

-3-2 دانشجوي مشمول این آیین نامه می تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ها وتایید معاونت آموزشی دانشكده، دروس عمومی را به صورت غیرحضوري با معرفی به استاد بگذراند، این دروس جزو حد نصاب واحدهاي درسی دانشجو درآن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد وكسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولی لحاظ می شود.

تبصره: دروس معارف اسلامی مشمول بند 2-3نمی شود ودانشجویان استعداد درخشان موظفند در كلاس هاي  دروس معارف اسلامی دانشگاه به صورت مجازي شركت نمایند.

-3-3 دانشجوي استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تایید معاونت آموزشی دانشكده مربوطه حداكثر تا 27 واحد درسی را بگذراند.

-3-4 دانشگاها می تواند تسهیلات زیر را براي دانشجویان واجد شرایط فراهم نماید:

الف( یكی از اعضاي هیئت علمی ترجیحاً داراي استادیار به بالا را به عنوان استاد مشاور دانشجو تعیین نماید.

ب( به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان داراي استعداد درخشان، اقدام به تشكیل كلاس هاي ویژه نماید.

ج( كلاس هاي آموزش زبان، مهارت هاي رایانه اي مدیریت، روش تحقیق و سایر موارد مشابه را بر اساس نیاز سنجی براي دانشجویان استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشكیل دهد.

د( امكانات لازم را براي شركت دانشجویان داراي استعداد درخشان در كنفرانس هاي علمی و كارگاه هاي آموزشی داخل و خارج از كشور فراهم نماید.

ه( نسبت به پرداخت كمک هزینه هاي لازم براي پایان نامه هاي تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

تبصره: كمک هزینه مذكور از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

-3-5دانش آموختگان مشمول این آیین نامه )به استثناي مقاطع ph.D  وتخصصی بالینی( می توانند با رعایت مصوبات كمیسیون موضوع مواد 2و 3 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، خدمات موضوع قانون مذكور را در سازمان ها و مراكز آموزشی، پژوهشی، درمانی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكی یا وزارت بگذرانند مشروط بر اینكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.

ماده (1 تسهیلات رفاهی : دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام، كمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید كتاب و تسهیلات استفاده از كتابخانه ها، آزمایشگاه ها، رایانه، اینترنت و امكانات زیارتی، تفریحی، ورزشی براي دانشجویان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

ماده (5 هزینه هاي مالی و اعتباري برنامه هاي ویژه ي آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه ي پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و سایر منابع دانشگلاه تامین می شود.

تبصره: مبناي تخصیص بودجه به دانشگاه ها، نتایج ارزشیابی به عمل آمده از برنامه ها و عملكرد آن ها
 و متناسب باتعداد دانشجویان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه می باشد.

ماده (6 نظارت بر اجراي آیین نامه بر عهده ي معاونت آموزشی وزارت بوده و در شرح و تفسیر آن، نظر معاونت

آموزشی ملاک خواهد بود.

پيوستها

 

 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد