چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439 - 2018 آوريل 25
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 198396
تاریخ انتشار : 6 دی 1395 10:0
تعداد مشاهدات : 581

تازه های کتابخانه

تازه های کتابخانه

ع‍ن‍وان

س‍رش‍ن‍اس‍ه - ش‍خ‍ص

پ‍رس‍ت‍اری ف‍وری‍ت ه‍ا و ح‍وادث غ‍ی‍رم‍ت‍رق‍ب‍ه و س‍لاح ه‍ای ک‍ش‍ت‍ار ج‍م‍ع‍ی ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ری‍اژ

غ‍ف‍اری ، ف‍اطم‍ه

روش ه‍ای پ‍رس‍ت‍اری اورژان‍س

پ‍رول ، ج‍ی‍ن ا.

ن‍ش‍ان‍ه ش‍ن‍اس‍ی و م‍ع‍ای‍ن‍ات ب‍دن‍ی در اورژان‍س ه‍ای پ‍ی‍ش ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی ، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ارت‍وپ‍دی ب‍راس‍اس آخ‍ری‍ن س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ج‍راح‍ی ارت‍وپ‍دی ...

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

اورژان‍س ه‍ای طب‍ی پ‍ی‍ش ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه

ب‍ک ، رون‍دا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ENT ، ف‍ک و ص‍ورت ب‍ر اس‍اس س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ...

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی اع‍ص‍اب : ب‍ر اس‍اس آخ‍ری‍ن س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ج‍راح‍ی اع‍ص‍اب از س‍وی ش‍ورای ع‍ال‍ی ب‍رن‍ام‍ه ری‍زی ج‍ه‍ت رش‍ت‍ه ی ات‍اق ع‍م‍ل

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ت‍وراک‍س ، ق‍ل‍ب و ع‍روق ب‍ر اس‍اس س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ...

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

م‍راق‍ب‍ت ه‍ای پ‍ی‍ش ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی ت‍روم‍ا ۱

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی ، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی زن‍ان و م‍ام‍ای‍ی م‍طاب‍ق ب‍ا ج‍دی‍دت‍ری‍ن س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ت‍ک‍ن‍ول‍وژی زن‍ان و م‍ام‍ای‍ی از س‍وی ش‍ورای ع‍ال‍ی ب‍رن‍ام‍ه ری‍زی ج‍ه‍ت رش‍ت‍ه ی ات‍اق ع‍م‍ل

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی در ج‍راح‍ی ه‍ای گ‍وارش و غ‍دد

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی گ‍وارش و غ‍دد: ب‍ر اس‍اس آخ‍ری‍ن س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ج‍راح‍ی گ‍وارش و غ‍دد ...

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ارول‍وژی ...

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

پ‍رس‍ت‍ار ب‍ی‍ه‍وش‍ی

ن‍اگ‍ل ه‍اوت ، ج‍ان

ب‍ی‍م‍اری ه‍ای ای‍م‍ون‍ول‍وژی ، آل‍رژی ، و روم‍ات‍ول‍وژی

 

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای زن‍ان - ب‍رک و ن‍واک

ب‍رک ، ج‍ان‍ات‍ان

ب‍ی‍م‍اری ه‍ای زن‍ان و م‍ام‍ای‍ی دن‍ف‍ورث

دن‍ف‍ورث ،دی‍وی‍د

ک‍ل‍ی‍ه و م‍ج‍اری ادراری

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان ش‍ول‍ت‍س

ارت‍وپ‍دی

ه‍ی‍ن‍ک‍ل ،ج‍ان‍ی‍س ال

پ‍وس‍ت و س‍وخ‍ت‍گ‍ی

ه‍ی‍ن‍ک‍ل ، ج‍ان‍ی‍س ال

درس‍ن‍ام‍ه پ‍زش‍ک‍ی پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری و اج‍ت‍م‍اع‍ی

پ‍ارک ، ج‍ان اورت

اص‍طلاح‍ات پ‍زش‍ک‍ی

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ک‍ت‍اب ج‍ام‍ع CPR

ح‍س‍ن‍ی ، ح‍ام‍د

ت‍ازه ه‍ای اح‍ی‍ای ق‍ل‍ب‍ی -ری‍وی : ب‍زرگ‍س‍ال‍ان -اطف‍ال -ن‍وزادان -م‍وق‍ع‍ی‍ت ه‍ای وی‍ژه ب‍رگ‍رف‍ت‍ه از راه‍ن‍م‍ای ۲۰۱۰ ان‍ج‍م‍ن ق‍ل‍ب آم‍ری‍ک‍ا

ی‍ک‍ه ف‍لاح ، ل‍ی‍ل‍ی ،۱۳۵۴ -

گ‍ره ه‍ای ج‍راح‍ی و ت‍ک‍ن‍ی‍ک ه‍ای ب‍خ‍ی‍ه

گ‍ی‍دی‍ن‍گ‍ز، دن‍ی‍س

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ه‍ای ج‍راح‍ی و ف‍رد اس‍ک‍راب

اح‍م‍دی ، م‍ج‍ی‍د

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی چ‍ش‍م

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی اطف‍ال : ب‍ر اس‍اس آخ‍ری‍ن س‍رف‍ص‍ل واح‍د درس‍ی ج‍راح‍ی اطف‍ال از س‍وی وزارت ب‍ه‍داش‍ت ج‍ه‍ت رش‍ت‍ه ات‍اق ع‍م‍ل

 

درس‍ن‍ام‍ه پ‍رس‍ت‍اری داخ‍ل‍ی - ج‍راح‍ی ب‍رون‍ر و س‍ودارث خ‍ون

ه‍ی‍ن‍ک‍ل ، ج‍ان‍ی‍س ال

درس‍ن‍ام‍ه پ‍رس‍ت‍اری داخ‍ل‍ی - ج‍راح‍ی ب‍رون‍ر و س‍ودارث خ‍ون ش‍ن‍اس‍ی

ه‍ی‍ن‍ک‍ل ، ج‍ان‍ی‍س ال

درس‍ن‍ام‍ه پ‍زش‍ک‍ی پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری و اج‍ت‍م‍اع‍ی

پ‍ارک ، ج‍ان اورت

ک‍ت‍اب ج‍ام‍ع ب‍ه‍داش‍ت ع‍م‍وم‍ی

 

درس‍ن‍ام‍ه ی اخ‍ت‍لالات ج‍ن‍س‍ی

ج‍ه‍ان‍ف‍ر، ش‍ای‍س‍ت‍ه ، ۱۳۴۳ -

OSCE ب‍ی‍م‍اری ه‍ای ک‍ودک‍ان

طلاچ‍ی‍ان ، ال‍ه‍ام ، ۱۳۴۵ -

ض‍روری‍ات ان‍ج‍ام م‍ص‍اح‍ب‍ه در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات ک‍ی‍ف‍ی

اول‍س‍ون ، ک‍ارب‍ن

ب‍ه‍داش‍ت م‍ادر و ک‍ودک

رض‍اس‍ل‍طان‍ی ، پ‍روان‍ه

م‍رور ج‍ام‍ع پ‍رس‍ت‍اری ک‍ودک‍ان

م‍رت‍ض‍وی ،ح‍ام‍د

م‍ع‍ای‍ن‍ات ب‍ال‍ی‍ن‍ی و روش گ‍رف‍ت‍ن ش‍رح ح‍ال ب‍ارب‍اراب‍ی‍ت‍ز

ب‍ی‍ک‍ل‍ی ، ل‍ی‍ن اس

ف‍رآی‍ن‍د ی‍ادگ‍ی‍ری و اص‍ول آم‍وزش ب‍ه ب‍ی‍م‍ار

اس‍دی ن‍وق‍اب‍ی ، اح‍م‍دع‍ل‍ی ، -۱۳۴۴

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی پ‍زش‍ک‍ی (وی‍ژه دان‍ش‍ج‍وی‍ان پ‍زش‍ک‍ی و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی )

 

اورژان‍س ه‍ای طب‍ی پ‍ی‍ش ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی (پ‍ای‍ه )

م‍ی‍س‍ت‍ووی‍چ ، ج‍وزف

ک‍ت‍اب ج‍ام‍ع ف‍وری‍ت ه‍ای پ‍رس‍ت‍اری

ن‍ی‍ک روان م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت ، ۱۳۴۳ -

پ‍ای‍گ‍اه ه‍ای ع‍ل‍وم پ‍زش‍ک‍ی

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی ، ح‍ج‍ت ال‍ل‍ه ، ۱۳۴۲ -

ت‍ئ‍وری پ‍ردازی و ن‍ظری‍ه ه‍ای پ‍رس‍ت‍اری

ده‍ق‍ان ن‍ی‍ری ، ن‍اه‍ی‍د، -۱۳۴۹

ای‍م‍ون‍ول‍وژی و س‍رول‍وژی : روش ه‍ای ع‍م‍ل‍ی در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه ت‍ش‍خ‍ی‍ص طب‍ی

م‍ن‍ف‍ردی ، آرزو، ۱۳۵۰ -

آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی پ‍ای‍ه راب‍ی‍ن‍ز(ع‍م‍وم‍ی )۲۰۱۳

ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی ، ۱۹۴۴ - م

م‍رج‍ع اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی ب‍ی‍م‍اری ه‍ای ش‍ای‍ع ای‍ران

 

ت‍ف‍س‍ی‍ر آزم‍ون‍ه‍ای ع‍م‍ل‍ک‍رد ری‍وی (راه‍ک‍اره‍ای ع‍م‍ل‍ی )

ه‍ای‍ت ، راب‍رت

اص‍ول م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک و اک‍س‍ی‍ژن‍اس‍ی‍ون

ن‍ی‍ک روان م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت ، ۱۳۴۳ -

اص‍ول و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍س‍ت ه‍ای آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی در پ‍رس‍ت‍اری

م‍الارک‍ی ، ل‍وئ‍ی‍س ، م -۱۹۳۹

راه‍ن‍م‍ای ک‍ش‍وری ارائ‍ه خ‍دم‍ات م‍ام‍ای‍ی و زای‍م‍ان

 

م‍ع‍ای‍ن‍ه ب‍ال‍ی‍ن‍ی ارت‍وپ‍دی

رای‍در، ب‍روس

آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی پ‍ای‍ه (اخ‍ت‍ص‍اص‍ی ) راب‍ی‍ن‍ز۲۰۱۳

ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی ، ۱۹۴۴ - م

گ‍زارش ک‍ت‍ب‍ی و ش‍ف‍اه‍ی در پ‍رس‍ت‍اری

ع‍ب‍اس‍ی ، م‍ه‍ری ، ۱۳۳۱ -

م‍ب‍ان‍ی ان‍گ‍ل ش‍ن‍اس‍ی پ‍زش‍ک‍ی

ف‍لاح‍ی‍ان ، م‍ح‍م‍درض‍ا

چ‍ک‍ی‍ده ف‍ی‍زی‍ول‍وژی پ‍زش‍ک‍ی گ‍ای‍ت‍ون

ه‍ال ، ج‍ان ادوارد

ب‍ارداری و زای‍م‍ان وی‍ل‍ی‍ام‍ز

 

م‍ه‍ارت ه‍ای ع‍م‍ل‍ی م‍ام‍ای‍ی در ب‍خ‍ش زای‍م‍ان

 

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی ه‍ارپ‍ر

 

ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک و ان‍ت‍ق‍ال ح‍رارت

خ‍ل‍ی‍ل‍ی ، آرزو، ۱۳۵۶ -

پ‍رس‍ت‍اری ن‍ظری : رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه

م‍ی‍ل‍ی‍س ، اف‍اف اب‍راه‍ی‍م

ت‍ظاه‍رات اص‍ل‍ی و درم‍ان ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا گ‍وش ، ح‍ل‍ق و ب‍ی‍ن‍ی

 

م‍ج‍م‍وع‍ه آزم‍ون دک‍ت‍رای ت‍خ‍ص‍ص‍ی پ‍رس‍ت‍اری ه‍م‍راه ب‍ا پ‍اس‍خ ت‍ش‍ری‍ح‍ی و ن‍ک‍ات ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی

ح‍ج‍ت‍ی ، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۲ -

م‍ج‍م‍وع‍ه آزم‍ون دک‍ت‍رای ت‍خ‍ص‍ص‍ی پ‍رس‍ت‍اری ب‍ا پ‍اس‍خ ت‍ش‍ری‍ح‍ی و ن‍ک‍ات ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی

ش‍وک‍ت‍ی اح‍م‍دآب‍اد، م‍ص‍طف‍ی ، ۱۳۶۰ -

م‍ب‍ان‍ی ف‍ی‍زی‍ک ه‍ال‍ی‍دی

ه‍ال‍ی‍دی ، دی‍وی‍د، ۱۹۱۶ - م

خ‍لاص‍ه روان‍پ‍زش‍ک‍ی : ع‍ل‍وم رف‍ت‍اری / روان‍پ‍زش‍ک‍ی ب‍ال‍ی‍ن‍ی

س‍ادوک ، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۳۳ - م

آن‍ات‍وم‍ی ب‍ال‍ی‍ن‍ی

اس‍ن‍ل ، ری‍چ‍ارد اس .، ۱۹۲۵ - م

ای‍م‍ون‍ول‍وژی روی‍ت

 

درس‍ن‍ام‍ه ج‍ام‍ع زب‍ان ارش‍د ع‍ل‍وم پ‍زش‍ک‍ی : ب‍ر اس‍اس م‍ن‍اب‍ع ج‍دی‍د س‍ال ( ۹۴ ب‍ه ب‍ع‍د) وزارت ب‍ه‍داش‍ت و ب‍ه ان‍ض‍م‍ام س‍ئ‍والات س‍ال ۱۳۹۰ -۱۳۹۴

ل‍زگ‍ی ، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹ -

آن‍ات‍وم‍ی گ‍ری ب‍رای دان‍ش‍ج‍وی‍ان

دری‍ک ، ری‍چ‍ارد ال

چ‍ک‍ی‍ده ب‍ارداری و زای‍م‍ان وی‍ل‍ی‍ام‍ز۲۰۱۴

 

دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی ک‍ودک و ن‍وج‍وان (۲۰۱۱)

م‍ک دون‍ال‍د، رال‍ف ارل

ب‍اف‍ت ش‍ن‍اس‍ی ده‍ان ت‍ن ک‍ی‍ت :(رش‍د و ن‍م‍و س‍اخ‍ت‍ار و اع‍م‍ال ):ب‍ا اطل‍س رن‍گ‍ی

ن‍ان‍س‍ی ، آن‍ت‍ون‍ی

پ‍ری‍ودن‍ت‍ول‍وژی ب‍ال‍ی‍ن‍ی ک‍اران‍زا۲۰۱۲

ن‍ی‍وم‍ن ، م‍ای‍ک‍ل ج‍ی

رادی‍ول‍وژی ده‍ان اص‍ول و ت‍ف‍س‍ی‍ر وای‍ت و ف‍ارو۲۰۱۴

 

اص‍ول ن‍وی‍ن در پ‍روت‍زه‍ای دن‍دان‍ی ث‍اب‍ت رزن‍ت‍ال ۲۰۰۶

روزن‍س‍ت‍ی‍ل ، اس‍ت‍ی‍ون اف .

آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی غ‍دد ب‍زاق‍ی

دی‍ه‍ی‍م‍ی ، پ‍روی‍ز

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ب‍رای ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍س‍ت ج‍راح‍ی

 

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی پ‍لاس‍ت‍ی‍ک و ت‍رم‍ی‍م‍ی

س‍ادات‍ی ، ل‍ی‍لا

م‍رج‍ع اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی ب‍ی‍م‍اری ه‍ای ش‍ای‍ع ای‍ران

 

م‍رج‍ع اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی ب‍ی‍م‍اری ه‍ای ش‍ای‍ع ای‍ران

 

ن‍ک‍ات ب‍رت‍ر پ‍رس‍ت‍اری ک‍ودک‍ان : خ‍لاص‍ه درس پ‍رس‍ت‍اری ک‍ودک‍ان ...

ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار، س‍ی‍اوش

اص‍ول ت‍ح‍ق‍ی‍ق پ‍رس‍ت‍اری : روش‍ه‍ا- ارزی‍اب‍ی - ک‍ارب‍رد

پ‍ول‍ی‍ت ، دن‍ی‍س اف

طب‍ق‍ه ب‍ن‍دی ه‍ای ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی اطلاع‍ات س‍لام‍ت

اح‍م‍دی ، م‍ری‍م ، ۱۳۴۵ -

روان‍ش‍ن‍اس‍ی ع‍م‍وم‍ی ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون و ه‍ی‍ل‍گ‍ارد

 

ره‍ب‍ری و م‍دی‍ری‍ت در ب‍خ‍ش

ت‍وم‍اس ، ج‍ن‍ی

پ‍رس‍ت‍اری م‍راق‍ب‍ت ه‍ای وی‍ژه ی ن‍وزادان (NICU)

ورک‍ل‍ن ، ام . ت‍رز

م‍ج‍م‍وع‍ه آزم‍ون ه‍ای ک‍ارش‍ن‍اس‍ی ارش‍د وزارت ب‍ه‍داش‍ت م‍ه‍ن‍دس‍ی ب‍ه‍داش‍ت م‍ح‍ی‍ط ب‍ا پ‍اس‍خ ت‍ح‍ل‍ی‍ل و ن‍ک‍ات ت‍س‍ت س‍ال ه‍ای ۱۳۷۹ ت‍ا۱۳۹۵

دوب‍رادران ، س‍ی‍ن‍ا، ۱۳۵۵ -

م‍ج‍م‍وع‍ه آزم‍ون ه‍ای ک‍ارش‍ن‍اس‍ی ارش‍د وزارت ب‍ه‍داش‍ت م‍ه‍ن‍دس‍ی ب‍ه‍داش‍ت ح‍رف‍ه ای ب‍ا پ‍اس‍خ ه‍ای ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی و ن‍ک‍ات ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی (ت‍س‍ت ه‍ای س‍ال ۱۳۷۷ ت‍ا۱۳۹۴ )

ح‍م‍ه رض‍ای‍ی ، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۱ -

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی ج‍راح‍ی ه‍ای پ‍وس‍ت و س‍وخ‍ت‍گ‍ی و پ‍ی‍ون‍د

ش‍رف‍ی ، ح‍س‍ی‍ن ، ۱۳۶۸ -

ف‍ی‍زی‍ک پ‍زش‍ک‍ی ب‍رای دان‍ش‍ج‍وی‍ان رش‍ت‍ه پ‍زش‍ک‍ی و دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی

 

ف‍ی‍زی‍ک پ‍زش‍ک‍ی

ت‍ک‍اور، ع‍ب‍اس ، ۱۳۲۴ -

اول‍ت‍راس‍ون‍د، ف‍ی‍زی‍ک و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی

گ‍ی‍ب‍ز، وی‍وی‍ن

۵۰۴واژه ک‍ام‍لا ض‍روری ...

ب‍رام‍ب‍رگ ، م‍اری

ک‍ارب‍رد ع‍م‍ل‍ی م‍دل‍ه‍ای پ‍رس‍ت‍اری

اگ‍ل‍ت‍ون ، پ‍ی‍ت‍ر

س‍ی‍اس‍ت ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای م‍ل‍ی س‍لام‍ت ده‍ان و دن‍دان م‍ب‍ت‍ن‍ی ب‍ر ش‍واه‍د ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران

 

طب س‍وزن‍ی درم‍ان درد: روش ه‍ای س‍ال‍م و ک‍ارآم‍د طب س‍وزن‍ی در ت‍س‍ک‍ی‍ن درد

چ‍ای‍ت‍و، ل‍ی‍ون

ت‍ئ‍وری پ‍ردازی و ت‍ئ‍وری ه‍ای پ‍رس‍ت‍اری

ده‍ق‍ان ن‍ی‍ری ، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۴۹ -

ش‍ی‍وه ب‍ه‍ره گ‍ی‍ری از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ه‍ا و م‍ن‍اب‍ع اطلاع‍ات‍ی

ص‍ب‍ا، ای‍رج ، ۱۳۲۷ -

روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق و آم‍ار در پ‍رس‍ت‍اری ه‍م‍راه ب‍ا اص‍ول ن‍گ‍ارش و ن‍ق‍د م‍ق‍ال‍ه ن‍وی‍س‍ی و آم‍وزش م‍ق‍دم‍ات‍ی ن‍رم اف‍زار SPSS

ح‍ج‍ت‍ی ، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۲ -

ف‍ره‍ن‍گ اص‍طلاح‍ات پ‍زش‍ک‍ی

م‍ق‍دس‍ی ، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۱ -

اص‍ول و ف‍ن‍ون م‍ام‍ای‍ی و روش ک‍ار در ات‍اق ع‍م‍ل و زای‍م‍ان

ت‍ذک‍ری ، زه‍را

اص‍ول و ف‍ن‍ون م‍ام‍ای‍ی و روش ک‍ار در ات‍اق ع‍م‍ل

رس‍ت‍م‍ی ، م‍ری‍م

راه‍ن‍م‍ای ج‍ام‍ع داروش‍ن‍اس‍ی و ن‍س‍خ‍ه ن‍وی‍س‍ی (ب‍ی‍م‍اری ه‍ای زن‍ان و م‍ام‍ای‍ی )

رج‍ب ن‍ی‍اچ‍ن‍اری ، م‍ح‍س‍ن ، ۱۳۶۶ -

داروه‍ای ژن‍ری‍ک ب‍ی‍م‍اری ه‍ای زن‍ان و م‍ام‍ای‍ی

ن‍ام‍دار، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۲ -

ب‍ی‍م‍اری ه‍ای پ‍س‍ت‍ان

 

اص‍طلاح‍ات رای‍ج در م‍ام‍ای‍ی

پ‍روان‍ه وار، س‍ی‍م‍ی‍ن ، ۱۳۵۱ -

س‍روی‍ک‍س

ب‍ل‍ب‍ل ح‍ق‍ی‍ق‍ی ، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۴۵ -

م‍ه‍ارت‍ه‍ای آم‍وزش‍ی و پ‍رورش‍ی روش‍ه‍ا و ف‍ن‍ون ت‍دری‍س

ش‍ع‍ب‍ان‍ی ، ح‍س‍ن

اطف‍ال

خ‍دام ، پ‍ری ، ۱۳۶۲ -

م‍دی‍ری‍ت اطلاع‍ات ب‍ه‍داش‍ت‍ی درم‍ان‍ی

ق‍اض‍ی س‍ع‍ی‍دی ، م‍رج‍ان

پ‍ات‍ول‍وژی ع‍م‍ل‍ی ده‍ان ،ف‍ک و ص‍ورت

ت‍وک‍ل‍ی ، ش‍ه‍اب ، ۱۳۶۸ -

ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای ده‍ان و دن‍دان در ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان

ان‍ص‍اری ، ق‍اس‍م

اص‍ول دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی ت‍رم‍ی‍م‍ی ش‍وارت‍ز: ت‍رج‍م‍ه ک‍ام‍ل م‍ب‍اح‍ث م‍ن‍ت‍خ‍ب دس‍ت‍ی‍اری

 

ت‍روم‍ات‍ول‍وژی ده‍ان ، ف‍ک و ص‍ورت

 

آش‍ن‍ای‍ی ب‍ا ICD- 10ب‍ا روی‍ک‍ردی ب‍ه روش ه‍ای ک‍دگ‍ذاری

م‍ه‍دی پ‍ور، ی‍وس‍ف ، ۱۳۵۳ -

ج‍ع‍ب‍ه اب‍زار ن‍گ‍ارش م‍ق‍الات ISI

غ‍ی‍ب‍ی ح‍ی‍ات ، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۶۵ -

ک‍ت‍اب م‍ل‍ی پ‍روت‍زه‍ای دن‍دان‍ی ث‍اب‍ت

 

درس‍ن‍ام‍ه ج‍ام‍ع ف‍ن‍اوری اطلاع‍ات س‍لام‍ت ه‍م‍راه ب‍ا ب‍رخ‍ی ن‍ک‍ات م‍ه‍م

 

ک‍ت‍اب م‍ل‍ی رادی‍ول‍وژی ده‍ان ، ف‍ک و ص‍ورت

 

ک‍ت‍اب م‍ل‍ی ان‍دودان‍ت‍ی‍ک‍س

 

ک‍ت‍اب م‍ل‍ی ج‍راح‍ی ده‍ان و ف‍ک و ص‍ورت

 

ب‍ه‍داش‍ت ح‍رف‍ه ای

 

اص‍ول ب‍ه‍ره ب‍رداری از ت‍ص‍ف‍ی‍ه خ‍ان‍ه ه‍ای ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی ف‍اض‍لاب (ارائ‍ه س‍اده ت‍ری‍ن روش ه‍ای راه‍ب‍ردی )

ام‍ام ج‍م‍ع‍ه ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ، ۱۳۴۴ -

م‍دی‍ری‍ت ای‍م‍ن‍ی و ب‍ه‍داش‍ت ش‍غ‍ل‍ی

ری‍س ، ری‍چ‍ارد دی

آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی پ‍ای‍ه (ع‍م‍وم‍ی ) راب‍ی‍ن‍ز۲۰۱۳

 

درس‍ن‍ام‍ه پ‍زش‍ک‍ی پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری و اج‍ت‍م‍اع‍ی

پ‍ارک ، ج‍ان اورت

روش ه‍ای ن‍م‍ون‍ه ب‍رداری و ت‍ج‍زی‍ه آلای‍ن‍ده ه‍ای ه‍وا

ب‍ه‍رام‍ی ، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ، ۱۳۴۳ -

ای‍م‍ن‍ی و ب‍ه‍داش‍ت ب‍رای م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن

ب‍راوئ‍ر، راج‍ر ال

م‍دی‍ری‍ت ای‍م‍ن پ‍س‍م‍ان‍ده‍ای ب‍ه‍داش‍ت‍ی - درم‍ان‍ی

 

ع‍ن‍اص‍ر و ن‍ش‍ان‍گ‍ره‍ای ک‍ل‍ی‍دی در م‍دی‍ری‍ت ای‍م‍ن‍ی و ب‍ه‍داش‍ت ش‍غ‍ل‍ی

گ‍ل م‍ح‍م‍دی ، ع‍زی‍ز، ۱۳۴۱ -

ت‍ص‍ف‍ی‍ه ف‍اض‍لاب ش‍ه‍ری و ص‍ن‍ع‍ت‍ی

ش‍ک‍وه‍ی ، رض‍ا، ۱۳۴۲ -

ت‍ص‍ف‍ی‍ه ف‍اض‍لاب ص‍ن‍ع‍ت‍ی (م‍ن‍اب‍ع ، م‍ش‍خ‍ص‍ات و ت‍ص‍ف‍ی‍ه )

پ‍ات‍وارده‍ان ، ا. دی

ت‍ص‍ف‍ی‍ه ف‍اض‍لاب : م‍ب‍ان‍ی و روی‍ک‍رد طراح‍ی

ک‍اری‍ا، ج‍ی . ال

وت‍ل‍ن‍ده‍ای م‍ص‍ن‍وع‍ی ج‍ری‍ان ع‍م‍ودی : ( س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای م‍ه‍ن‍دس‍ی - اک‍ول‍وژی ب‍رای ت‍ص‍ف‍ی‍ه ف‍اض‍لاب و ل‍ج‍ن )

اس‍ت‍ف‍ان‍اک‍ی‍س ، آل‍ک‍س‍ان‍دروس ، ۱۹۸۲ - م

طراح‍ی س‍ی‍س‍ت‍م ه‍ای ت‍ه‍وی‍ه ص‍ن‍ع‍ت‍ی

ن‍ی‍ک پ‍ی ، اح‍م‍د، ۱۳۵۳ -

اص‍ول ف‍ن‍اوری ت‍ول‍ی‍د ک‍م‍پ‍وس‍ت

 

ت‍ش‍خ‍ی‍ص و درم‍ان ض‍ای‍ع‍ات ده‍ان و دن‍دان ب‍ه ه‍م‍راه م‍لاح‍ظات دن‍دان پ‍زش‍ک‍ی ب‍ی‍م‍اران س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک

 

م‍ق‍دم‍ه ای ب‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی ای‍م‍ن‍ی ص‍ن‍ع‍ت‍ی : م‍دی‍ری‍ت ای‍م‍ن‍ی

گ‍ل م‍ح‍م‍دی ، ع‍زی‍ز، ۱۳۴۱ -

ف‍ره‍ن‍گ ج‍ام‍ع ه‍م‍ه گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی (اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی )

ن‍اص‍ری ، ک‍ی‍وم‍رث

م‍ه‍ن‍دس‍ی ح‍ری‍ق

گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی ، رس‍ت‍م ، ۱۳۴۴ -

ق‍ل‍ب و ع‍روق

ه‍ی‍ن‍ک‍ل ، ج‍ن‍ی‍س ال


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد